สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับผลการคัดเลือก ค้นหาเยาวชนคนดี มีจำนวน 2 คน คือ นายอภิรุณ บุญมี จากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี และนางสาวใบเฟิร์น มีผล จากโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ซึ่งเยาวชนเพชรบุรีทั้งสองคนจะได้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ต่อไป


Share: