สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดทีม One Home เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการรอบที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการรอบที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้ตรวจราชการ เป็นประธานในการประชุม


Share: