สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบ โครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) และร่วมพิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินเพื่อการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 15 ครอบครัว จำนวน 208,000บาท สำหรับกองทุนคุ้มครองเด็กเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ต้องเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และพึงได้รับการสงเคราะห์ อาทิ เด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เด็กพิการ ซึ่งการช่วยเหลือและสนับสนุนแบ่งเป็นรายบุคคล และรายโครงการ รายบุคคล ได้แก่ การช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ ส่วนรายโครงการ ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานด้านเด็ก


Share: