สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ โดยมีวาระการพิจารณาดังนี้1.การพิจารณาเห็นชอบโครงการเยียวยาคนพิการและครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากิการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192การพิจารณาเห็นชอบให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน จำนวน 49 ราย3การพิจารณาเห็นชอบให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินภาวะปกติ จำนวน 15 ราย


Share: