สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 – 16.40 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมและมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้1.การพิจารณาอนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการและครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การพิจารณาอนุมัติเงินกู้คนพิการ กรณีฉุกเฉิน จำนวน 36 ราย3.การพิจารณาอนุมัติเงินกู้คนพิการ รายบุคคล จำนวน 15 ราย


Share: