สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยงานผู้สูงอายุ กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมยงค์ นพคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดการอบรมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม


Share: