สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำอาศิรวาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด 19 หน้ากากอนามัย นำไปช่วยเหลือผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ สำหรับโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน ๒ ล้านบาท คืนให้สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯและคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เข้าเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ จำนวน ๒ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 2541 พร้อมทั้งได้มีเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน ผู้ประสบความเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤติ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม 2541 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ตลอดเวลา 23 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จำนวนกว่า 15 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ ฯ


Share: