สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสตรีอำเภอเมืองเพชรบุรี ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายณัฐ แก้วสว่างผู้แทนเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และนางมัทนา กงเพ็ชร ผู้แทนชมรมจิตอาสาพัฒนาเมืองเพชรบุรี เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ


Share: