สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 12.40 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีโดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีสาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ 1.พิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯคนพิการ จำนวน 2 แห่ง 2.พิจารณาเห็นชอบให้คนพิการ/ผู้ดูแล กู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน จำนวน 7 ราย 3.พิจารณาเห็นชอบให้คนพิการ/ผู้ดูแล กู้ยืมเงินประเภทรายบุคคล จำนวน 25 รายโดยจักมีการนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป


Share: