สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาพิจารณาอนุมัติรูปแบบสัดส่วนวงเงินสนับสนุนระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น และการพิจารณาอนุมัติแผนค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเวลา 13.30– 16.00 น. ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สำนักงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐ แก้วสว่าง ผู้แทน องค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นประธานการประชุม


Share: