สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโควิด- ๑๙

วันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ จำนวน ๑๘๐ ราย ณ เทศบาลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน และร่วมมอบในครั้งนี้


Share: