อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ สายด่วน 1300 จังหวัดเพชรบุรี

วันนพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ สายด่วน 1300 จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับศุนย์ช่วยเหลือสังคมในการถ่ายโอนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1300 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต พร้อมนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทั้งลงมือฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ สายด่วน 1300 และกระบวนการทำงานและเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรับสายด่วน 1300


Share: