อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ผู้บริหารหน่วยงาน

 

 

ชื่อ : นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ

ตำแหน่ง : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 081-8564300

E-mail : manot_07@hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อ : นางศรีไพร เจ๊กภู่

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

                 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 065-5535859

E-mail : Sriprai.onod@gmail.com

 

 

ชื่อ : นางวนิดา สมานมิตร

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

                 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 081-4409168

E-mail : wanida.s@m-society.go.th

 

 

 

ชื่อ : นางสาวยุวรี เกิดผล

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

                 หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 065-5142374

E-mail : kae_kredphol@yahoo.com

 

 

 

ชื่อ : นางสาววรนุช ยิ้มละมัย

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

                 ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 087-1610414

E-mail : woranoot1972@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial