เข้าร่วมงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่โคก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลไร่โคก กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) และลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 3 ราย ณ พื้นที่ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพช็รพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน


Share: