เวที “สมัชชาคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการที่ยั่งยืน” เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการให้กับคลังปัญญาสมาชิก

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี(องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดเวที “สมัชชาคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการจัดสวัสดิการที่ยั่งยืน” เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการให้กับคลังปัญญาสมาชิก โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาฯ และมีนางสาวอารีย์ วงศ์วัฒนะ ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี


Share: