โครงการทิพยประกันภัยรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนสังคมขยายผลปรับวิถีชีวิตสู่สมดุลด้วยนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ” ทิพยสืบสาร รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 15 เพื่อสร้างจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพป่า แหล่งน้ำ ป่าอยู่ได้ คนอยู่รอด “พออยู่ พอกิน” ปลูกป่าในใจคน สร้างบ้านในเนื้อทราย

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 .น นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเปิดกิจกรรม โครงการทิพยประกันภัยรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ชวนสังคมขยายผลปรับวิถีชีวิตสู่สมดุลด้วยนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ” ทิพยสืบสาร รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 15 เพื่อสร้างจิตสำนึกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพป่า แหล่งน้ำ ป่าอยู่ได้ คนอยู่รอด “พออยู่ พอกิน” ปลูกป่าในใจคน สร้างบ้านในเนื้อทราย ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว……


Share: