โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเเผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2565 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเเผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ 2560 -พ.ศ.2565 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการรับมือเเละวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ภัยพิบัติให้กับคนพิการเเละครอบครัวคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมมาลัยทอง ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ


Share: