โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2565” ณ ห้องประชุมปะการัง โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเพชรบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2565 และสนับสนุนบทบาทของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรีศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และองค์กรด้านคนพิการ โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 109 คน


Share: