โครงการประชุมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียในสถานการณ์ภัยพิบัติ ณ เดอะ คาแนล การ์เด้น รีสอร์ท ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: