โครงการอบรมสรุปองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ (อพม.)

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
ได้จัดโครงการอบรมสรุปองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ (อพม.) จำนวน 50 คน ในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ วัดลักษณาราม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเเละมอบเกียรติบัตร พร้อมกล่าวให้ขวัญกำลังใจเเก่ อพม.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


Share: