โครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจนและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ราย ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ


Share: