โครงการ “ไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินเพชรบุรี (No One Left Behind)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดโครงการ “ไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินเพชรบุรี (No One Left Behind) ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้บทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร บทบาทหน้าหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และ สภาเด็กและเยาวชนตำบล ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้ัน 260 คน โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้กับองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น ทั้ง 84 แห่ง


Share: