ดร.ยุทธพล ที่ปรึกษากระทรวง พม. พบ‘อพม.’ รับฟังปัญหา-ให้กำลังใจ ทำงาน ร่วม พมจ. ดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้ทั่วถึง เตรียมจัดสัญจรพบประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.
ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (ศปง.อพม.จ.พบ.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ร่วมกับ อพม.จังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงาน One Home เพชรบุรี
ทั้งนี้ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์
ได้ให้แนวทางการดำเนินงาน
1.ต้องจัดทำโครงการ ประชุม อพม.สัญจร ทั้ง 8 อำเภอ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือเปราะบางในจังหวัดเพชรบุรี
2.อบรมพัฒนาศักยภาพ อพม. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ สวัวสดิการระเบียบ อำนาจหน้าที่ และการประสานส่งต่อการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ เร่งด่วน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพชรบุรี รับดำเนินการเพื่อพัฒนางานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง

Share:พม.หนึ่งเดียว เพชรบุรี มอบน้ำดื่มขนาด 600 ml. จำนวน 1,200 ขวด เติมเต็มใส่ ตู้เติมรัก…ปันสุข

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมหน่วยงาน One Home : พม.หนึ่งเดียว เพชรบุรี และนายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี มอบน้ำดื่มขนาด 600 ml.จำนวน 1,200 ขวด มาเติมเต็มใส่🎉ตู้เติมรัก..ปันสุข CareD Corner โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการ CaerD+ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อความรัก ความห่วงใย ให้ผู้ป่วย ผู้มารับบริการ และ เจ้าหน้าที่ แบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกันสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน ให้ผู้ที่ต้องการสามารถหยิบได้ฟรี💥 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ สุขทั้งผู้ให้ อิ่มใจทั้งผู้รับ ณ บริเวณชั้น 1 หน้าอาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี พัฒนาความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และกลไกการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือ วางแผน และขยายความรู้ความเข้าใจ ช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกัน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และกลไกการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน โดยมีนางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิด และมอบป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 2 แห่ง ประกอบด้วย ศพอส.เทศบาลตำบลหนองขนาน และ ศพอส.ตำบลท่าแร้งออก
ทั้งนี้ ความพร้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นและสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการทำงานให้กับองค์กรผู้สูงอายุและภาคีขับเคลื่อนประเด็นงานผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างมั่นคง

Share:พม.เพชรบุรี จัดการประชุมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2567

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2567 พิจารณาการปรับสภาพแวดล้อม จำนวน 44 หลัง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่โป่งลึก – บางกลอย เยี่ยมเยียนครอบครัวให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพและการคุมกำเนิด เพื่อให้มารดาเด็ก มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวยุวรี เกิดผล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวมณัญญา กันทะมะโน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับนายอำเภอแก่งกระจาน ผู้อำนวยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแม่เพรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตะเวนขายแดนบ้านโป่งลึก-บางกลอย และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เยี่ยมเยียนครอบครัวที่มีบุตรจำนวนมากโดยลงไปให้คำแนะนำในเรื่องสุขภาพและการคุมกำเนิด เพื่อให้มารดาและเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้นัดหมายบิดาและมารดาลงไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแก่งกระจาน ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เพื่อประเมินร่างกายว่าสามารถคุมกำเนิดได้หรือไม่


Share:พม.หนึ่งเดียวเพชรบุรี ร่วมถวายอิฐบล็อก จำนวน 500 ก้อน ณ วัดไตรโลก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น.นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. One Home พม.หนึ่งเดียวเพชรบุรี เข้าร่วมถวายอิฐบล็อก จำนวน 500 ก้อน เพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนสถาน (เมรุ) ณ วัดไตรโลก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


Share:โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ ประจำปี 2567

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียนชั้น ม.4 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่และการครองตนให้เป็นเด็กดี เด็กเก่งของสังคม” ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักตัวเอง ซึ่งเป็นกลุ่มคน Gen Z เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เรียนรู้ไว กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง สามารถนำมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มคน Gen อื่น ๆ ในสังคม รู้เท่าทันมิจฉาชีพ และไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ทั้งนี้นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวปิดโครงการและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. One Home พม.หนึ่งเดียวเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบการก่อตั้งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี

 


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณามาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดเพชรบุรี และการคัดเลือกมาตรการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิด

Share:พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้ความช่วยเหลือ “กรณีไฟไหม้บ้าน “ ในพื้นที่ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น.นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวนาริสา หะยีวานิ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเมือง ปลัดอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง ซึ่งเป็นบ้านของผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี หลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และพิจารณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงบปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุต่อไป

 

 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial