พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม


Share:พม.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการงบประมาณ 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม

Share:พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลพร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์และผ้าห่มให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัคร พอ.สว. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลพร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์และผ้าห่มให้กับชาวบ้านหลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้นำคณะแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกเดินทางเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลบางตะบูน จำนวน 3 ราย ซึ่งป่วยเรื้อรัง และมีความพิการ ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอาทิเช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ และร่วมบูรณาการการดูแลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านต่อไป ณ ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

Share:พม.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงความเข้าใจในการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงความเข้าใจในการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2567 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายมาตรการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯระดับตำบล จำนวน 25 ตำบล ในพื้นที่ 8 อำเภอ และรับแบบสำรวจ ฯ จำนวน 750 ครอบครัว โดยกำหนดส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567


Share:พม.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรม…สร้างบ้านอบอุ่น)

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรม…สร้างบ้านอบอุ่น) ซึ่งจัดโดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิตและองค์ความรู้ให้แก่แกนนำเยาวชนให้รู้เท่าทันปัญหา และป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้แก่กลุ่่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 40 คน ทั้งนี้มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทีม One Home พม.หนึ่งเดียว : เพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเพชรโศภิต โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต จังหวัดเพชรบุรี

Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตนที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 9 บริษัทแคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 1-4) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารแก้ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญลิงจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารแก้ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญลิง จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 (ห้องแก่งกระจาน) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial