พม.เพชรบุรี จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children) ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว ติดริบบิ้นขาวและจัดบูธนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จากหน่วยงานพมจ.เพชรบุรี โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย และประชาชนทั่วป รวมจำนวน 300 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้กับประชาชนตลอดเส้นทาง ณ พื้นที่ถนนคนเดิน “ถนนมีชีวิตพาณิชเจริญ” อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่3/2566 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) โดยพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยพิจารณาจำนวน 4 โครงการ เป็นโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล จำนวน โครงการ และโครงการขององค์กรเครือข่ายสตรี จำนวน 2. โครงการ ซึ่งทั้ง 4 โครงการ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบทั้ง 4 โครงการ


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 300 คน โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share:พม.เพชรบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Cardiopulmonary resuscitation (CPR)

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Cardiopulmonary resuscitation (CPR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะของเจ้าหน้าที่ในการประเมินอาการผู้ป่วยในเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน : Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ได้อย่างถูกวิธี ณ อาคารนันทนาการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี กล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการยกระดับพัฒนาคุณภาพกองทุนและเพื่อของบสมทบจากรัฐบาล ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 11.00 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมการประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังภารกิจผลการดำเนินการงาน แนวทางการขับเคลื่อนงานพร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลร่วมกัน โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial