“พอ.สว.เพชรบุรี ออกหน่วยแพทย์ ตรวจรักษาโรคช่วยชาวบ้านหนองขนาน พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน”

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ พระภิกษุสงฆ์ คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพอ.สว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ออกพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล สานเจตนารมณ์ตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส มีชาวบ้านให้ความสนใจตรวจโรคทั่วไป พร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์และผ้าห่มให้กับชาวบ้าน ตรวจสุขภาพฟัน บริการตัดผมฟรี ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิต หลังจากนั้น คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลหนองขนาน 2 ราย ซึ่งป่วยเรื้อรัง และมีความพิการ ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน งบประมาณปี 2566 และสร้างขวัญกำลังใจ ให้ชาวบ้านต่อไป ณ โรงเรียนโตนดน้อย ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share:ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น จังหวัดละ 2 คน ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีเยาวชนเสนอชื่อเข้ารับพิจารณาฯ จำนวน 4 คน โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายณัฐกิตต์ แก้วเก่า ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

2. นางสาวกนกวรรณ เย็นวารี ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งนี้มีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการการคัดเลือก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:โครงการเสริมสร้างพลังสร้างโอกาสเพื่อเธอและบรรยายพิเศษ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพลังสร้างโอกาสเพื่อเธอและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ งานวันแห่งครอบครัวและการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันแห่งครอบครัวและการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว” ประเด็นหลัก “การเคารพสิทธิของบุคคลในครอบครัวกับการลดความรุนแรง” โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิด

และในเวลา 14.00 น. ได้จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อเติมเต็มความรัก ให้ผู้สูงอายุ พร้อมรดน้ำขอพร สานเดือนแห่งสงกรานต์ “ คุณค่าแห่งประสบการณ์ “ โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวแสดงความชื่นชม ผู้สูงอายุ ทุกครอบครัว ที่นับเป็นเสาหลักความอบอุ่นอันทรงคุณค่าของครอบครัว และสร้างความสุขให้คนในครอบครัว โดยกิจกรรมมีการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เสริมสิริมงคลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมการแสดงให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก เกิดขวัญ กำลังใจ ที่คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และสานพลังแห่งรักของทุกครอบครัว ยังส่งผลถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน และสังคมด้วย


Share:การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม. จ.พบ) ครั้งที่1/2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม. จ.พบ) ครั้งที่1/2566 เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับดีเด่นและดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบคัดเลือกให้นายอรุณ เกิดสมิง อพม.ตำบลแก่งกระจาน เป็น อพม.ระดับดีเด่น และคัดเลือกนายเซ็ม รูมิง อพม.ตำบลท่าแร้งออก เป็น อพม.ระดับดีเด่นพิเศษ


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย กาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง อีกทั้งยังต้องดูแลบุตร อีก 3 คน ทำให้ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพและจักได้นำพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนต่อไป


Share:ประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. – 14.30 น. สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:“พอ.สว.เพชรบุรี ออกหน่วยแพทย์ ตรวจรักษาโรคช่วยชาวบ้านท่ายางพร้อมเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน”

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ พระภิกษุสงฆ์ คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพอ.สว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ออกพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล สานเจตนารมณ์ตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส มีชาวบ้านให้ความสนใจตรวจโรคทั่วไป พร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์และผ้าห่มให้กับชาวบ้าน ตรวจสุขภาพฟัน บริการตัดผมฟรี ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิต หลังจากนั้น คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลแก่งกระจาน 3 ราย ซึ่งป่วยเรื้อรัง และมีความพิการ ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน งบประมาณปี 2566 และสร้างขวัญกำลังใจ ให้ชาวบ้านต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share:การประชุมพิจารณาคัดเลือก สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดการประชุมพิจารณาคัดเลือก สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566

🏅การประกวดคลิป Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” ภายใต้หัวข้อ “หยุดค้าคน” ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมด้วยโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ภายในงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เดือนมิ.ย. 66
*** ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/…/1nrrx04IqN5zThg6a7dM5rgC3uPo…
หรือตามรายละเอียดใน Poster ประชาสัมพันธ์

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial