ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะการเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงลูกเชิงบวก ด้วยหลักสูตรเน็ตป๊าม้า (Net PAMA) ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทักษะการเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงลูกเชิงบวก ด้วยหลักสูตรเน็ตป๊าม้า (Net PAMA) ให้กับผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวที่ต้องการเครื่องมือหรือเพิ่มพูนทักษะการเป็นวิทยากรครอบครัว วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักสูตรเน็ตป๊าม้าไปสู่ชุมชน ( (Net PAMA Community Delivery) เพื่อขยายผลความรู้ไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว และเครือข่ายด้านครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 4 รุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ฯ ดังนี้
รุ่นที่ 3 วันที่ 5 มกราคม 2566
รุ่นที่ 4 วันที่ 2 มีนาคม 2566
รุ่นที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
รุ่นที่ 6 วันที่ 6 กรกฏาคม 2566

Share:การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

🚩การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คลิก

https://drive.google.com/file/d/1xf7xa3SyDCtXESYYsHwTGa29hRz5gw9h/view?usp=sharing

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม โทร 042511022

ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) http://csgcheck.dcy.go.th หรือโทร. 082-091-7245 ,082-037-9767 , 083 – 431 3533 และ 065-731-3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร.1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย #DCY ​#โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด #เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด #เงินเด็กแรกเกิด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial