พม.เพชรบุรี จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ งานวันแห่งครอบครัวและการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันแห่งครอบครัวและการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว” ประเด็นหลัก “การเคารพสิทธิของบุคคลในครอบครัวกับการลดความรุนแรง” โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิด

และในเวลา 14.00 น. ได้จัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อเติมเต็มความรัก ให้ผู้สูงอายุ พร้อมรดน้ำขอพร สานเดือนแห่งสงกรานต์ “ คุณค่าแห่งประสบการณ์ “ โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวแสดงความชื่นชม ผู้สูงอายุ ทุกครอบครัว ที่นับเป็นเสาหลักความอบอุ่นอันทรงคุณค่าของครอบครัว และสร้างความสุขให้คนในครอบครัว โดยกิจกรรมมีการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เสริมสิริมงคลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมการแสดงให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก เกิดขวัญ กำลังใจ ที่คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และสานพลังแห่งรักของทุกครอบครัว ยังส่งผลถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน และสังคมด้วย


Share:จังหวัดเพชรบุรีจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเด็นการจัดงานหลักคือ “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเด็นการจัดงานหลักคือ “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป และเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน และคนพิการ ที่เป็นแบบอย่างทางสังคม สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการต้นแบบ การแสดงของเด็กนักเรียนพิการ การแสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ ตัดผมฟรี การจัดนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรคนพิการ และการจับสลากมอบของขวัญแก่คนพิการจังหวัดเพชรบุรี ส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ ให้สังคมเกิดการยอมรับอีกด้วย โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม โดยได้ดำเนินกิจกรรมติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึง “การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ” เพื่อสร้างพลังกระแสสังคมให้ตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว และเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้มีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ พื้นที่บริเวณลานตลาดนัดวัดพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:#ข่าวออกสื่อ กรณี แม่ลูก 4 อาศัยในตึกร้าง ไม่มีน้ำ-ไฟ ขับถ่าย- คลอดลูกในป่า เอาน้ำขังมาต้นกินในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยปลัดอำเภอชะอำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ สถานีตำรวจภูธรชะอำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา กำนันตำบลสามพระยา และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชน ว่ามีมารดาและบุตร จำนวน 4 คน อาศัยอยู่ภายในตึกร้าง บริเวณริมถนนสายบายพาส-ปราณบุรี ฝั่งขาล่องใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่พักอาศัย ไม่มีไฟฟ้าและประปาใช้ ต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำข้างถนนในการอุปโภคบริโภค จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่า ครอบครัวดังกล่าวมีนายชัยยันต์ พลเต้า อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 8 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็นสามี และนางสาวชนนิกานต์ คำพิม อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็นภรรยา มีบุตรทั้งหมด 4 คน ได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นตึกร้างบริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยสามีมีอาชีพรับจ้างรีดนมวัว มีรายได้วันละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาทต่อเดือน ส่วนภรรยาไม่มีอาชีพ ทั้งนี้ได้รับประสานจากอำเภอชะอำ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน สรุปได้ดังนี้

1.หลายภาคส่วนเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำดื่ม

2.นายจ้างของนายชัยยันต์ พลเต้า จะให้ทั้งครอบครัวไปพักอาศัยบริเวณบ้านของนายจ้างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้เข้าประเมินความพร้อมเบื้องต้น และจักประเมินสภาพความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต สุขภาพ รวมถึงการศึกษาของบุตร และอื่นๆ เป็นระยะ ครั้งแรกภายหลังจากการย้าย 7-15 วัน

3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำจะดูแลและติดตามการฉีดวัคซีนและพัฒนาการของเด็ก

4.ทำบันทึกข้อตกลงด้วยวาจา และจักทำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป กรณีนายจ้างจะต้องยอมรับการให้อาศัยอยูาถาวร ไปปล่อยให้ครอบครัวนี้ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนจนมีผลกระทบต่างๆตามมา สามีและภรรยาต้องยอมรับความช่วยเหลือ ดูแลหากมีหน่วยงานต่างๆเข้าให้ความช่วยเหลือ อาทิ ด้านการศึกษาของบุตร สุขภาพ การดูแลสุขภาวะอนามัย และอื่นๆ

5.ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะติดตาม และตรวจเยี่ยมดูแลเป็นระยะ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยคณะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพร้อมด้วยคณะ วัฒนธรรมจังหวัดพร้อมด้วยคณะ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอเขาย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา และคณะกรรมการจัดงานตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี


Share:ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี และตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ลงพื้นที่ตรวจเยียมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเข้าพบนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งประชุมติดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. รอบที่ 2 (Progress Review) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. (One Home) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ในรอบที่ผ่านมา และความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

และในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share:โครงการสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชื่นชม ความรัก ของคนในครอบครัว ช่วยสร้างครอบครัวแห่งความสุข นับเป็นฐานแรกของการพัฒนาคนให้มีความพร้อมสู่สังคม เป็นประชากรที่มีคุณภาพ เชื่อมั่น ครอบครัวอบอุ่น ภัยใดๆก็เข้ามาย่างกรายไม่ได้

วันวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นปะธานในการประชุมและได้กล่าวชื่นชมแสดงความยินดี กับครอบครัวร่มเย็น พร้อมกันนั้นได้มอบโล่ รางวัล “ครอบครัวร่มเย็น”ให้นางมะลิ เวสสวัสดิ์ และมอบโล่รางวัล”บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว”ให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลเกียรติบัตรให้เยาวชนดีเด่นด้วย ทั้งนี้มี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมโครงการสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี Kick Off เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดเพชรบุรี “(One Step Service Community Center) “

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. One Home จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม Kick Off เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดเพชรบุรี “(One Step Service Community Center) ” จำนวน 84 ศูนย์ โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม


Share:โครงการ “ไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินเพชรบุรี (No One Left Behind)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดโครงการ “ไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินเพชรบุรี (No One Left Behind) ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้บทบาทภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร บทบาทหน้าหน้าที่ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และ สภาเด็กและเยาวชนตำบล ในการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้ัน 260 คน โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลให้กับองค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น ทั้ง 84 แห่ง


Share:งานสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ”

จังหวัดเพชรบุรี เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง จัดการภัยพิบัติ ภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติ อย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีจัดงานโครงการสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิงในการจัดการภัยพิบัติในภาวะวิกฤตจากภัยธรรมชาติอย่างมีมุมมองมิติเพศภาวะ” ณ โรงแรม รอยัล ไดมอน เพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการจัดงาน และได้มอบประกาศเกียรติคุณและกล่าวยกย่องสตรีผู้มีความรู้ ความสามารถ มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม และขอบคุณความร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมงานอาชีพ และที่สำคัญส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมให้มีความเสมอภาค รวมถึงการยุติความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้มีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสตรีจาก 8 อำเภอ จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial