พม.เพชรบุรี จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children) ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว ติดริบบิ้นขาวและจัดบูธนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จากหน่วยงานพมจ.เพชรบุรี โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย และประชาชนทั่วป รวมจำนวน 300 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้กับประชาชนตลอดเส้นทาง ณ พื้นที่ถนนคนเดิน “ถนนมีชีวิตพาณิชเจริญ” อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 3/2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่3/2566 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังใหม่) โดยพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยพิจารณาจำนวน 4 โครงการ เป็นโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล จำนวน โครงการ และโครงการขององค์กรเครือข่ายสตรี จำนวน 2. โครงการ ซึ่งทั้ง 4 โครงการ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบทั้ง 4 โครงการ


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 300 คน โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share:พม.เพชรบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Cardiopulmonary resuscitation (CPR)

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินอาการผู้ป่วย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Cardiopulmonary resuscitation (CPR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะของเจ้าหน้าที่ในการประเมินอาการผู้ป่วยในเบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน : Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ได้อย่างถูกวิธี ณ อาคารนันทนาการ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี กล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการยกระดับพัฒนาคุณภาพกองทุนและเพื่อของบสมทบจากรัฐบาล ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 11.00 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมการประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังภารกิจผลการดำเนินการงาน แนวทางการขับเคลื่อนงานพร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลร่วมกัน โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 14/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 14/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานธนานุเคราะห์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทยประจำปี 2566 ในพื้นที่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดของมนุษย์ (อพม.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทยประจำปี 2566 ในพื้นที่ อำเภอบ้านแหลม จำนวน 3 ราย

1) นางเอ (นามสมมติ) ผู้ประสบปัญหาเป็นผู้สูงอายุ อาศัยอยูในบริเวณเดียวกับญาติ ทั้งนี้จักได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน งบประมาณปี 2567 และประสานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เพื่อประเมินความช่วยเหลือการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

2) นางบี (นามสมมติ) เป็นผู้สูงอายุ สามีภรรยา อาศัยอยู่บริเวณริมถนน ลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นเพิง ไม่มั่นคงแข็งแรง และมีโรคประจำตัว รายได้ของครอบครัวมาจากการค้าขายของชำ ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน ทั้งนี้จักได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินงบประมาณปี 2567

3) นางซี (นามสมติ) ประสบปัญหาทางสังคม อาศัยอยู่กับสมาชิก ทั้งหมด 4 คน โดยเป็ผู้สูงอายุ 2 คน และเป็นผู้พิการ 2 คน รายได้ของครอบครัวมาจาก การเลี้ยงวัว และผู้พิการที่รับจ้างเป็นผู้ช่วยแม่ครัวในโรงเรียน รายได้วัละ 100 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ทั้งนี้จักได้ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้พิการ งบประมาณปี 2567 รวมถึงประสานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เพื่อประเมินความช่วยเหลือการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงาน One Home จังหวัดเพชรบุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและจะวางแผนการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ต่อไป


Share:พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทยประจำปี 2566

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดของมนุษย์ (อพม.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและอาสาสมัครไทยประจำปี 2566 ในพื้นที่ อำเภอชะอำ จำนวน 3 ราย

1) นางเอ (นามสมมติ) มีสามีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดตีบ และมีบุตรชายป่วยซึมเศร้าอยู่ในหว่างการรักษา

ตนจึงมีความจำเป็นต้องลาออกจากงานประจำ มาประกอบอาชีพรับจ้างรายวัน เพื่อต้องดูแลสามี และบุตร

2) นางบี (นามสมมติ) ไม่ได้ประกอบอาชีพ

มีรายได้จากบุตรสาวที่เป็นพนักงานโรงแรมเพียงคนเดียว ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลาน และสมาชิกในครอบครัวรวม 8 คน

3) นางซี (นามสมติ) เป็นผู้สูงอายุ อาศัยอยู่กับบุตรซึ่งป่วยจิตเวช ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงาน One Home จังหวัดเพชรบุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและจะวางแผนการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ต่อไป


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์สงครามในประเทศอิสราเอสและดำเนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง การจัดแบ่งขนาดจังหวัด เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (กองกลาง) สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และภารกิจเร่งด่วนของกรมทุกกรม พอช. กคช. และสถานธนานุเคราะห์ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial