พม.ปันสุข

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำตู้ปันสุข ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภค มาแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ด้านหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี 


Share: