พม.เพชรบุรี จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 64 หลัง

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 64 หลัง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 10 ครอบครัว

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาคุณสมบัติข้อมูลประวัติบุคคล ครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวข้อง สภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 10 ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมทบทวนการใช้ระบบการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พม.Smart)

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนการใช้ระบบการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (พม.Smart) โดยมี ผศ.ดร.วินัย วงษ์ไทย และนางสาวณัฐนาถ รัตนประหาต นักวิจัย มูลนิธิวิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี พม.หนึ่งเดียว : จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ประเภทการสงเคราะห์รายบุคคล จากกองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวน 8 ครอบครัว เด็ก 18 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,500.- บาท


Share:พม.เพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้าง และสนับสนุน การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเสริมสร้าง และสนับสนุน การคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.วีระ บัวผัน ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธาน


Share:พม.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีสู่การเป็นผู้ช่วยนักจัดการรายกรณี (Case Management Assistant Curriculum)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สู่การเป็นผู้ช่วยนักจัดการรายกรณี (Case Management Assistant Curriculum) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการทำงานแก่ อพม. ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้ อพม.เป็นกลไกในระดับพื้นที่ ในการ ชี้เป้า เฝ้าระวัง เชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายกับทุกภาคส่วนและมีส่วนร่วมในการสำรวจ เฝ้าระวัง รายงานสถานการณ์ทางสังคมให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา ประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อำเภอ ตำบล จำนวน 100 คน ทั้งนี้ นายแก้ว คงวงศ์ นายอำเภอชะอำ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม


Share:‘พม.เพชรบุรี’ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ “และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดเพชรบุรี”

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวมณัญญา กันทะมะโน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการลงเยี่ยมซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share:พม.เพชรบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้
1. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567
2. พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567
3.พิจารณาอนุมัติขอกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) จำนวน 92,100.- บาท
4.พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมฯ จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 440,000 บาท

Share:พม.หนึ่งเดียวเพชรบุรี ร่วมโครงการ พอช.ร้อยดวงใจ จิตอาสา พัฒนาชุมชนท้องถิ่น “ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยทีม พม.หนึ่งเดียว เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ พอช.ร้อยดวงใจ จิตอาสา พัฒนาชุมชนท้องถิ่น “ปลูกป่า สร้างฝาย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ ชุมชนบ้านถ้ำเสือ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสถาวัน ขบวนองค์กรชุมชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าและสร้างฝายเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นประธานในพิธี


Share:พม.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี Kumsakae Games 2024 : สร้างสุขภาพดี ด้วยหัวใจรักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวจารุวรรณ เชิงชาญวิชญ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี Kumsakae Games 2024 : สร้างสุขภาพดี ด้วยหัวใจรักสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home พม.หนึ่งเดียวเพชรบุรี และผู้รับบริการร่วมแข่งกีฬาฟุตซอลขาย แชร์บอลหญิง ชักเย่อ วิ่งเปรี้ยว เก้าอี้ดนตรี เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม เกิดความผ่อนคลาย แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial