งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ พระภิกษุสงฆ์ คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพอ.สว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีศาสนกิจ ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปากให้ผู้สูงอายุ หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งป่วยเรื้อรัง และมีความพิการ ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน งบประมาณปี 2566 ณ พื้นที่หมู่ 5 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ พระภิกษุสงฆ์ คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพอ.สว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีศาสนกิจ ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพช่องปากให้ผู้สูงอายุ หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งป่วยเรื้อรัง และมีความพิการในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 2 ราย ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน งบประมาณปี 2566 ณ หมู่ 5 บ้านเนินรัก ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share:ประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ชั้น2) หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อของบสมทบจากรัฐบาลประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อของบสมทบจากรัฐบาลประจำปี 2566 จำนวน 8 กองทุน เป็นเงิน 487,080.- บาท ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเพชรบุรี


Share:ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศุนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) อำเภอเมืองเพชรบุุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม


Share:งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์ พอ.สว. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งให้การช่วยเหลือเบี้องต้นเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน 2 ราย และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตำบลดอนยาง ตำบลสำมะโรง และตำบลหัวสะพาน จำนวน 3 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share:พม.เพชรบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี และบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

และวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. หน่วยงานทีม One Home จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเครือข่ายสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรีและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี (อพม.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T = สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม โดยได้ดำเนินกิจกรรมติดเข็มกลัดริบบิ้นขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึง “การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ” เพื่อสร้างพลังกระแสสังคมให้ตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว และเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ สนับสนุน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้มีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ พื้นที่บริเวณลานตลาดนัดวัดพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:การประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โครการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล “ VDO Conference “ กิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โครการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี อำเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial